Wybierz pliki
Size limit for each file is 100 MB

   

  1.     Zakres obowiązywania

   

  Dostawa towarów i/lub świadczenie usług dla STELWELD Sp. z o.o. (dalej: Klient) przez jakikolwiek podmiot krajowy lub zagraniczny (dalej: Dostawca) następuje wyłącznie na podstawie poniższych Ogólnych Warunków Zakupu (dalej: OWZ). Dotyczy to każdej dostawy produktów/usług Dostawcy, również ciągłych dostaw z ramowych zamówień Klienta.

   

  Posiadanie przez Dostawcę swoich własnych warunków sprzedażowych, których postanowienia stoją w konflikcie z postanowieniami OWZ, nie zwalnia Dostawcy z obowiązywania OWZ. Zwolnienie Dostawcy z obowiązywania OWZ lub ich części może nastąpić jedynie w formie pisemnej.

   

  2.     Umowa z Dostawcą

   

  Umowa z Dostawcą dochodzi do skutku na podstawie zamówienia Klienta. Jeśli zamówienie Klienta uwzględnia w pełni warunki przedstawione przez Dostawcę w jego ofercie skierowanej do Klienta, zamówienie Klienta obowiązuje bez konieczności jego potwierdzania przez Dostawcę. Jeśli zamówienie Klienta bazuje na innych warunkach niż te, przedstawione przez Dostawcę w jego ofercie, lub zamówienie Klienta realizuje kolejną dostawę w dostawach ciągłych, wymagane jest potwierdzenie przez Dostawcę przyjęcia tego zamówienia do realizacji. Dostawca ma 3 dni robocze na potwierdzenie zamówienia Klienta, licząc od dnia następnego po wpłynięciu zamówienia od Klienta. Brak pisemnego potwierdzenia/odmowy/ograniczenia zakresu zamówienia ze strony Dostawcy oznacza dla stron przyjęcie zamówienia do realizacji przez Dostawcę na warunkach wskazanych w zamówieniu.

   

  Dostawca przyjmując zamówienie Klienta do realizacji potwierdza, że:

  1.   posiada wystarczające doświadczenie potrzebne do poprawnej realizacji zamówienia Klienta, które to doświadczenie istnieje w branży przedsiębiorstw zawodowo wykonywujących zamawiane produkty/usługi,

  2.   posiada zasoby produkcyjne (środki maszynowe, wykfalifikowanych pracowników oraz przystosowane pomieszczenia produkcyjne) oraz odpowiednią organizacją do zarządzania nimi, niezbędne do wykonywania zamawianych produktów/usług,

  3.   przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za wykonanie zamawianych produktów/usług i ich zgodności z przekazaną przez Klienta dokumentacją oraz ogólnie obowiązującymi normami i przepisami, niezależnie od tego czy, przy wykonywaniu tych produktów/usług współpracowali jedynie pracownicy Dostawcy, czy również poddostawcy Dostawcy lub inne osoby trzecie działające na jego zlecenie,

  4.   stwarza swoim pracownikom i poddostawcom godne i bezpieczne warunki pracy, zapewnia ubezpieczenie od wypadków przy pracy oraz świadczenia medyczne i socjalne wymagane przepisami prawa pracy,

  5.   dokłada wszelkich starań w dbaniu o środowisko naturalne na każdym etapie wykonywania zamawianych produktów/usług.

   

  3.     Dostawy produktów/usług i dokumentów

   

  1.   Pierwsze zamówienie produktu/usługi jest realizowane jako IST –(initial sample test- badanie pierwszych próbek).Dostawca powinien wraz z nim dostarczyć następujące dokumenty: Protokół odbioru próbki wstępnej, Raport pomiaru próbki wstępnej oraz atest materiałowy jeżeli jest wymagany. Klient będzie definiował zakres potrzebnej do przedstawienia dokumentacji, zgodnie z procedurą Zatwierdzanie materiałów, detali oraz usług pochodzących od dostawców.

  2.   Dostawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminie i w stanie zgodnym z zamówieniem. Dostawa następuje zawsze na adres podany w zamówieniu Klienta.

  3.   Przyjęcie zamawianych produktów/usług na magazyn Klienta nie oznacza akceptacji jakości produktów/usług oraz ich zgodności z umową. Przyjęcie na magazyn potwierdza jedynie ilość i termin dostawy. Weryfikacja jakości zamawianych produktów/usług oraz ich zgodności z umową nastąpi w terminie późniejszym po przeprowadzeniu ich kontroli i odbioru przez Dział Jakości Klienta lub Dział Jakości odbiorcy Klienta.

  4.   W przypadku przekroczenia terminu dostawy wskazanego w umowie o siedem dni roboczych, Klient ma prawo odstąpić od umowy informując o tym Dostawcę. W przypadku tym Dostawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze względem Klienta. Odstąpienie od umowy nie zamyka Klientowi dochodzenia od Dostawcy innych roszczeń przysługujących mu z powodu opóźnienia dostawy.

  5.   Przy dostawie materiałów hutniczych wymagane jest przedstawienie certyfikatów materiałowych potwierdzających gatunek zamówionych materiałów. Certyfikaty mają być dostarczone łącznie z materiałem w formie papierowej lub przesłane w formie elektronicznej najpóźniej do momentu dostawy materiału na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  6.   Faktury muszą być dostarczone na adres podany w zamówieniu oraz muszą zawierać następujące dane z zamówienia: numer zamówienia i numer indeksu materiałowego wg. nazewnictwa Klienta. Jeśli strony nie postanowiły inaczej, termin płatności faktur wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury lub daty dostawy towaru/usługi, w zależności od tego co nastąpiło później.

   

  4.     Poufność

   

  1.   Dostawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkie informacje i dokumenty udostępnione przez Klienta w związku z wykonywaniem umowy. W tym celu Dostawca zobowiązuje się na podstawie swoich wewnętrznych procedur nałożyć ww. obowiązek na wszystkich swoich pracowników, kooperantów i dostawców, mających dostęp do tych informacji i dokumentów.

  2.   Dostawca zobowiązany jest wykorzystywać ww. informacje i dokumenty wyłącznie do dostawy produktów/usług zamawianych przez Klienta.

  3.   Obydwa ww. zobowiązania wiążą Dostawcę przez cały okres współpracy z Klientem oraz przez pięć lat po zakończeniu tej współpracy.

   

  5.      Gwarancje, rękojmia, proces reklamacyjny, koszty naprawy

   

  1.   Na dostarczane produkty/usługi Dostawca udziela dwuletniej gwarancji i rocznej rękojmi (w sumie trzy lata) na wszelkie ich wady. Termin gwarancji liczy się od dnia dostawy zgodnego z zamówieniem produktu/usługi.

  2.   Wada produktu/usługi Dostawcy może być stwierdzona w magazynie Klienta, w procesie produkcji Klienta, w magazynie klienta Klienta lub jego procesie produkcji oraz w fazie użytkowania produktu gotowego przez klienta końcowego. Niezwłocznie po stwierdzeniu wad produktu/usługi Klient zawiadomi o tym Dostawcę. Dostawca jest zobowiązany do natychmiastowej analizy przyczyn powstania stwierdzonej wady w swoim procesie produkcyjnym/handlowym oraz wdrożenia działań korygujących krótkoterminowych zapobiegających ponownym powstaniu tej samej lub podobnych wad – działania te powinny być wykonane do 24 godz. od otrzymania reklamacji od Klienta, w tym terminie Dostawca jest również zobowiązany przesłać Klientowi krótką informację o podjętych działaniach. Maksymalnie do 14 dni Dostawca jest zobowiązany na Formularzu Raportu Reklamacji Klienta szczegółowo opisać podjęte działania korygujące, pierwsze analizy ich skuteczności oraz zaplanowane działania korygujące długoterminowe i przesłać Klientowi. Do analizy reklamacji powinny być używane narzędzia takie jak: Diagram Ishikawy, czy 5xDlaczego.

  3.   W przypadku stwierdzenia wad dostarczanych produktów/usług w magazynie Klienta, Klient ma prawo od Dostawcy żądać jednego z czterech następujących rozwiązań: wymiana wadliwego produktu/usługi na wolny od wad, naprawa wad na dostarczonym produkcie/usłudze, całkowity zwrot wadliwego produktu/usługi czy poniesienia kosztów złomowania przez Klienta. W każdym z tych rozwiązań koszty dojazdu do magazynu Klienta lub koszty transportu zwracanych produktów/usług ponosi Dostawca.

  W przypadku stwierdzenia wad dostarczanych produktów/usług w procesie produkcji Klienta, u klienta Klienta lub u klienta końcowego, Klient ma prawo:

  a.   żądać od Dostawcy usunięcia wady produktu/usługi z odtworzeniem już zaawansowanej produkcji spawalniczej, montażowej oraz lakierniczej; prace te będą wykonane w miejscu, w którym aktualnie znajduje się wadliwy produkt/usługa lub na koszt Dostawcy zostanie on przetransportowany do siedziby Dostawcy oraz powtórnie dostarczony na to samo miejsce,

  b.   samodzielnie usunąć wadę lub zlecić jej usunięcie firmie zewnętrznej (w tym klientowi Klienta) z użyciem najtańszej z dostępnych technologii zapewniających określoną w dokumentacji jakość produktu, koszty tych prac ponosi Dostawca, zostaną mu one przez Klienta transparentnie przedstawione.

  c.   złomować wyrób w przypadku braku możliwości naprawy, pomniejszając roszczenia reklamacyjne względem Dostawcy o przychód ze złomowania.

  4.   Niezależnie od miejsca stwierdzenia wady dostarczanych produktów/usług Dostawca ponosi koszt administracyjny w wys. 50 zł netto za każdą reklamację od Klienta. Kwota ta jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów badania i pomiarów wadliwych produktów/usług, wystawienia protokołu reklamacyjnego oraz śledzenia dalszego procesu reklamacyjnego.

  5.   Klient zastrzega sobie prawo obciążenia Dostawcy dalszymi udokumentowanymi kosztami, będącymi bezpośrednią konsekwencją wady dostarczanych przez Dostawcę produktów/usług, w szczególności kosztami powstałymi u klienta Klienta lub u klienta końcowego.

   

  6.     Wymagania jakościowe dla Dostawców

   

  1.   Dostawca powinien posiadać certyfikat na zgodność z ISO 9001:2008 na podstawie audytu trzeciej strony, przeprowadzonego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Dodatkowo Dostawca powinien zaakceptować wymagania niniejszego dokumentu oraz rozwijać swój System Zarządzania Jakością w kierunku uzyskania certyfikat na zgodność z ISO/TS 16949:2009. Certyfikat na zgodność z ISO/TS 16949:2009 nie jest wymagany. Dostawca powinien również umożliwić Klientowi przeprowadzenie audytu w miejscu wytwarzania zakupionych wyrobów, przed wpisaniem Dostawcy na Listę Kwalifikowanych Dostawców.

  2.   W przypadku gdy Dostawca dostarcza Klientowi produkty/usługi standardowe, będące ogólnodostępnymi na rynku (np. blachy, pręty, rury, profile) nie jest wymagane, aby przeprowadzać u Dostawcy cyklicznie audyty zgodnie z Planem Audytów.

  W przypadku Dostawcy, który dostarcza wyroby, które są wykonywane specjalnie na zlecenie, zgodnie z wymaganiami i projektem Klienta, wymagane jest aby Dostawca był cyklicznie audytowany zgodnie z Planem Audytów.

  3.   Dostawca powinien poinformować Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem, aby możliwa była reakcja oraz weryfikacja, w przypadku zmian dotyczących:

  a.   dostarczanego wyrobu,

  b.   zmiany miejsca wytwarzania dostarczanego wyrobu,

  c.   zmiany procesu produkcyjnego wytwarzanego wyrobu, w przypadku gdy istnieje wpływ zaistniałej zmiany na jakość wytwarzanego wyrobu, charakterystyki, funkcję, wydajność lub wytrzymałość, oraz otrzymać formalną zgodę Klienta na dostarczanie wyrobów, podlegających zaistniałej zmianie.

  Dodatkowo Dostawca powinien utrzymywać zapisy dotyczące zmian i terminów ich wprowadzenia.

  4.   Wszystkie dostarczane wyroby powinny być wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i zabrudzeń oraz nie będą dopuszczone do użycia przez Klienta, jeśli są niezgodne z zaakceptowanym procesem wytwarzania.

  5.   Dostawca powinien posiadać system zapewniający pełną identyfikację i identyfikowalność dostarczanych wyrobów.

  6.   Dostawca powinien dostarczyć zgodnie z wymaganiami wraz z pierwszą dostawą (próbka wstępną) każdego wyrobu, raport zawierający skład materiałowy dostarczanego wyrobu. Raport powinien być wygenerowany z poziomu systemu IMDS (www.mdsystem.com), natomiast dane powinny zostać wysłane bezpośrednio przez bazę IMDS (www.mdsystem.com) do akceptacji przez Klienta.

  7.   Klient będzie systematycznie analizował Dostawcę pod kątem precyzji dostaw (terminowość i kompletność) jak i wskaźnika PPM (parts per million). W przypadku problemów jakościowych, będzie obejmowany procesem eskalacji, zgodnie z poniższym diagramem:

   

     Owz

   

   

  7.     Postanowienia końcowe

   

  1.   Wszelkie odstępstwa od niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu wymagają formy pisemnej.

  2.   W sprawach nie uregulowanych niniejszymi Ogólnymi Warunkami Zakupu mają zastosowanie odpowiednie przepisy KPC.

  3.   Dostawca potrzebuje pisemnej zgody Klienta na przelanie praw i obowiązków wynikających z umów z zawartych z Klientem na osobę trzecią.

  4.   Dostawca i Klient zobowiązują się wszelkie spory powstałe przy realizacji wspólnych umów rozwiązywać polubownie. W przypadkach gdy nie jest to możliwe, spory te będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Klienta. Nie dotyczy to przypadków, gdy Dostawcą jest konsument.

  5.   Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu okaże/stanie się nieważne, nie powoduje to nieważności pozostałych postanowień oraz umów już zawartych na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Zakupu. Nieważne postanowienie zastąpione zostanie postanowieniami ważnymi, najbardziej odpowiadającymi celowi gospodarczemu postanowienia nieważnego.

  6.   Kontakt Dostawca-Klient, Klient-Dostawca, będzie odbywać się w języku polskim bądź angielskim.

  icon1  AKTUALNOŚCI
  icon3  INNE PUBLIKACJE

  TELEFON:

  +48 71 318-84-56

  E-MAIL

  biuro@stelweld.com.pl

  sales@stelweld.com.pl

  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

  Masz pytania lub wątpliwości? Zadzwoń do nas lub napisz.

  Copyright 2015 Stelweld,
  Realizacja: Agencja reklamowa 3motion